Základová deska dřevostavby

Cena spodní stavby vyplývá z výše uvedeného standardu dodávky spodní stavby (základové desky). V případě zhoršení základových poměrů, které bude specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci spodní stavby (základové desky), budou prováděné práce v zemině nad třídu o maximální třídě těžitelnosti – 3. třída, považovány za vícepráce a budou doúčtovány v plné výši.

Stejně bude posuzována změna geologických poměrů majících vliv na složitost a náročnost zakládání stavby.

Zejména se jedná o:

 • změnu třídy těžitelnosti zeminy (únosnost základové spáry, hloubka založení)
 • výskyt spodní vody
 • výskyt chemicky agresivního prostředí
 • výskyt starých stavebních objektu, nebo jejich částí a následné uložení suti
 • nutnost provedení odvětrání radonu z podloží při použití podlahového vytápění
 • nutnost provedení odvětrání radonu z podloží při použití podlahového vytápění
 • svažitý terén nad 3%, vícepráce s výkopovými pracemi, přemístění hmot apod.

Všechny tyto změny mají za následek změnu rozsahu nebo systému zakládání spodní stavby (základové desky). V základní ceně je spodní stavba (základová deska) pro daný typ domu v provedení dle vzorového projektu Simply Invest, rodinné domy s.r.o., s výškou horní hrany spodní stavby (základové desky) 200 mm nad upraveným terénem. Tepelná izolace po obvodu soklu základu je provedena polystyrenem XPS 30-50mm s povrchovou úpravou, na viditelných částech, mozaikovou omítkou. V ceně je započteno betonové schodiště ke vchodovým dveřím.

Geologické podmínky
(určují náročnost na zakládání spodní stavby):

 • maximální třída těžitelnosti - 3. třída
 • výpočtová únosnost zeminy Rdt = 150 kPa.
 • svažitost terénu do 3 %.

Přípojky
(elektropřípojka, vodovodní a kanalizační přípojka)*:

 • elektropřípojka v hloubce 0,7 m včetně signalizačního pásu materiál 4Bx10 CYKY (v případě elektrokotle ještě CYKY J 3x1,5)
 • vodovodní přípojka v hloubce 1,2 m materiál PE HDPE 32 + chránička (pod spodní stavbou).
 • kanalizační přípojka v hloubce 1 m v potrubí PVC KG 150. (*) – standardní délka přípojek od hrany základové desky je 5 m + pískový obsyp.

Odvod dešťové vody:

 • 2x lapače nečistot (gajgry) napojené na okapové svody
 • potrubí PVC KG 125 od každého lapače nečistot (gajgru) do vzdálenosti 2,5 m v pískovém obsypu

Opatření proti radonu a zemní vlhkosti:

 • jednovrstvá protiradonová izolace pro střední radonový index stavby a pozemku a následně rodinný dům ochrání proti zemní vlhkosti.
 • odvětrání radonu z podloží základové desky při použití podlahového vytápění v rodinném domě.

Zateplení spodní stavby:

 • Nenasákavá tepelná izolace tl. 50 mm uložená 400 (deska je 600mm) mm pod upravený terén daným PD pro ohlášení stavby.
 • Povrchová úprava nenasákavé tepelné izolace je pouze ve viditelné části přibližně 200mm provedena mozaikovou omítkou

Zemnící pásek hromosvodu:

 • Uložení zemnícího pásku do základových pasů a vyvedení v místě pro hromosvod a vyvedení pro domovní rozvaděč.

Projektová dokumentace:

 • Prováděcí projekt pro spodní stavbu (statický posudek, posudek a stanovení radonového indexu, hydrogeologický posudek, půdorys spodní stavby, řezy konstrukcí a detaily prostupů přípojek inženýrských sítí).

MÁTE K ZÁKLADOVÉ DESCE DOTAZ?

ZEPTEJTE SE

Váš e-mail bude použit v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým nám jej poskytujete.